Algemene Voorwaarden

 

“I think that’s the wisest thing; to prevent illness before we try to cure something” 
– Maya D’Angelou –

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Blissconsulting en deelnemers c.q. opdrachtgevers aan een training/opleiding/coaching.

 1. Blissconsulting gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens en privacy van de deelnemers en gebruikt deze alleen voor de trainings- c.q. coachings-doeleinden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Blissconsulting.
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer een inschrijvingsformulier van Blissconsulting ondertekent of per e-mail zijn/haar deelname bevestigt of via een bevestiging van een offerte.
 4. Een deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training c.q. coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief of per een door Blissconsulting bevestigde e-mail.
 5. De deelnemer kan de training/coaching tot 14 kalenderdagen na inschrijving/toestemming kosteloos annuleren. Bij annulering bij de start van de eerste trainingsdag of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij/zij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
 6. De deelnemer aan een training kan zich laten vervangen door een collega of andersoortige deelnemer die aangedragen wordt door de afzeggende deelnemer. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 7. Blissconsulting heeft het recht om –met duidelijke opgave van redenen – een training of trainingsdag te annuleren of voor een gekwalificeerde vervanger te zorgen. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld om de trainingsdag in te halen op een later tijdstip indien er geen vervanger is.
 8. De deelnemer dient het cursusgeld voor aanvang van de training/opleiding te voldoen. In geval van coaching dient de deelnemer het bedrag binnen 14 dagen over te maken na ontvangst van de Factuur. In overleg is gespreide betaling mogelijk.
 9. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 10. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Blissconsulting in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
 11. Alle door Blissconsulting ontwikkelde cursusmaterialen mogen op geen enkele wijze worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bij gebruik van methoden en technieken wordt aan ‘bronvermelding’ gedaan, dwz. dat de maker of bedenker van het gedachtegoed wordt genoemd bij gebruik.
 12. Blissconsulting spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te (laten) voeren.
 13. Blissconsulting aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor materiële en vermogensschade tot een bedrag van maximaal twee maal de opdrachtsom, met een maximum van € 5.000,- per schadegeval.
 14. Blissconsulting is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, zoals gederfde winst of verlies van verwachte omzet, en het gemis van het gebruik daarvan.
 15. Blissconsulting zal niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken van derden, die op enigerlei wijze verband houden met de werkzaamheden die Blissconsulting verricht, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van Blissconsulting.
 16. De aansprakelijkheid van Blissconsulting vervalt, indien Blissconsulting langer dan 1 jaar nadat het voorval bekend is geworden dat tot de aansprakelijkheidsstelling heeft geleid, aansprakelijk wordt gesteld.

Van Crisis naar Kracht

 

Annemie Hanssen

e. info@blissconsulting.nl
t. 050 – 313 65 63
m. 06 – 21 995 660

 

Bezoek mijn facebook pagina